Naše pracovisko kontroly originality okrem bežnej činnosti vykonáva ako jediné vyrážanie VIN čísla v Bratislavskom kraji.

Kontrola originality je overenie spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách, pretože v súlade s ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z.z. prevádzkovateľ vozidla nesmie v premávke na pozemných komunikáciách prevádzkovať vozidlo, na ktorom boli vykonané neoprávnené zmeny do identifikátorov vozidla, neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla (napr. rozrezané a poskladané z viacerých vozidiel) a do dokladov vozidla. Zároveň sa overuje výskyt údajov o vozidle a dokladoch v pátracích evidenciách a odhaľujú ďalšie neoprávnené alebo podvodné praktiky spojené s vozidlami. V zmysle § 220 Trestného zákona je pozmeňovanie identifikátorov vozidla trestným činom.

Výsledok kontroly originality je obsiahnutý v Odbornom posudku o kontrole originality a vyjadruje stav spôsobilosti vozidla pre premávku na pozemných komunikáciách. Výsledok je verejný a prístupný na internete - overenie vozidla.

Posilňuje sa kontrolný mechanizmus, ktorý preukázateľne eliminuje legalizáciu odcudzených a zmanipulovaných vozidiel, pri ktorých dochádza k zmene identifikátorov, zásahom do konštrukcie a falšovaniu dokladov.

Skracuje sa proces vybavovania na dopravných inšpektorátoch - pretože vozidlá s platným Odborným posudkom o kontrole originality nemusia absolvovať povinnú obhliadku a údaje o kontrolách sú zaznamenávané priamo do evidencie vozidiel.

Kontrole originality od 1.1.2008 (725/2004 Z. z.) podliehajú vozidlá:

  • jednotlivo dovezené zo zahraničia schéma procesu správneho konania
  • vozidlá po prestavbe

Kontrole originality od 1.2.2009 (8/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak:

  • ide o odhlásenie vozidla do cudziny
  • ide o výmenu podvozku alebo karosérie, na ktorej sa nachádza identifikačné číslo vozidla VIN alebo identifikátor, ktorý bol úradne pridelený
  • ide o zmenu farby alebo farebného vyhotovenia vozidla
  • osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nepožiada orgán Policajného zboru ani do 30 dní odo dňa, keď sa na ňu vozidlo previedlo, o zápis do dokladov vozidla ako držiteľ

Kontrole originality od 1.9.2009 (307/2009 Z. z.) podliehajú vozidlá ak ide o:

  • opätovné schválenie (na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách) vozidla vyradeného z evidencie
  • pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN Štátnym dopravným úradom
  • vydanie osvedčenia o evidencii prevádzkovateľovi vozidla kategórie L, M, N, O, T, C, R, PS a LS, ktoré majú vydané technické osvedčenie vozidla a neboli prihlásené do evidencie vozidiel
  • vydanie technického osvedčenia vozidla prevádzkovateľovi vozidla kategórie S a PN a výmenných nadstavieb, ktoré nemajú vydané technické osvedčenie vozidla podľa predpisov účinných do 1. decembra 2006
Kontrolu originality vozidiel vykonávajú - oprávnené pracoviská kontroly originality a po vykonanej kontrole vydávajú Odborný posudok o KO. Výsledok kontroly originality - je verejný a prístupný na internete, na stránke http://www.ko.sk v časti overenie vozidla.

Informácie o dokladoch potrebných pre vykonanie kontroly originality nájdete tu.


Kontakt

Kontakt:
Račianska 184/B,
831 54 Bratislava
02 / 4949 1867
trozbora@auto-rotos.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pia: Na objednávku
So – Ne:  zatvorené