Naša organizácia Credit KB, a.s. zamestnáva rad atestovaných súdnych znalcov. Naša Znalecká organizácia dáva garanciu dodržania dohodnutej ceny, termínu a kvality znaleckých úkonov. Sme oprávnený vykonávať znaleckú činnosť vo všetkých hlavných technických odboroch:

 • OCENENIE AUTA
 • STAVEBNÍCTVO
 • CESTNÁ DOPRAVA
 • STROJÁRSTVO
 • OCEŇOVANIE A HODNOTENIE PODNIKOV
 • EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV

Znalecký posudok auta

 • posudok vo veci výpočtu hodnoty cestného vozidla
 • posudok vo veci výpočtu výšky škody na cestnom vozidle
 • posudok vo veci posúdenia príčiny poškodenia cestného vozidla, resp. jeho častí
 • posudok vo veci posúdenia technického stavu cestného vozidla
 • posudok vo veci posúdenia kvality, resp. rozsahu vykonanej opravy
 • obhliadky vozidiel po škodových udalostiach
 • obhliadky vozidiel pred vstupom do poistenia
 • preverenie pôvodnosti identifikátorov
 • výpočet nákladov na opravu vozidla
 • stanovenie prijateľného spôsobu opravy vozidla
 • stanovenie hodnoty vozidla pred vstupom do poistenia
 • preberanie vozidiel po ukončení operatívneho leasingu, resp. krátkodobého prenájmu použitých vozidiel


Podnikové hospodárstvo

 • Stanovenie neskreslenej bonity firiem
 • Hodnota podniku - peňažné vyčíslenie
 • Posúdenie stavu majetku podniku a zdrojov jeho krytia, podnikateľských aktivít a postavenia na trhu
 • Stanovenie všeobecnej tržnej hodnotky majetku podniku
 • Strednú reprodukčnú obstarávaciu hodnotu znovunadobudnutia ku dňu ohodnotenia
 • Reprodukčnú zostatkovú hodnotu majetku podniku zníženú o primerané opotrebenie
 • Podnikateľskú hodnotu majetu
 • Likvidačnú hodnotu majetku


Ocenenie nehmotného - duševného majetku

 • stanovenie hodnoty goodwill, know-how,
 • stanovenie hodnoty licencií a licenčných poplatkov
 • ohodnotenie ochranných známok,
 • ohodnotenie iných predmetov priemyselných práv, chránených i nechránených práv k duševnému vlastníctvu.


Ocenovanie akcií

Stanovenie všeobecnej hodnoty akcií na účely povinnej ponuky na prevzatie podľa Zákona o cenných papieroch č. 566/2001 Z.z. v vznení neskorších predpisov.


Ocenenie nehnuteľného majetku

 • prevod nehnuteľností (kúpa, predaj, prenájom)
 • dedičské konanie,
 • vyporiadanie podielového vlastníctva a bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • určenie ceny nehnuteľností pri zahrnutí do majetku firmy,
 • stanovenie trhovej ceny:
  • zistenie trhovej ceny nehnuteľnosti pre úverové konanie bánk, hypotekárny úver,
  • konkurzné konania, reštitúcie a dražby.
Ďalšie služby

 • Ocenenie výšky pohľadávok a záväzkov, i so spätným termínom hodnotenia,
 • Ekonomické a právne služby pri rozdeľovaní a zlučovaní firiem,
 • Ekonomický audit, klasické oceňovanie nehnuteľností, strjov, liniek v celom rozsahu, vozidiel, práce pre konkurzy a exekúcie, účtovné a poradenské služby,
 • Služby pre leasingové a poisťovacie spoločnosti,
 • Konzultácie v odbore vykonávaných činností pre fyzické a právnické osoby,
 • Meranie kontrolných bodov karosérie,
 • Diagnostika riadiacich jednotiek.Často kladené otázky

Zmluvná cena za vypracovanie znaleckého posudku závisí o predmetu ocenenia, jeho rozsahu, požadovaného termínu vyhotovenia, kvality podkladov pre ocenienie a účelu, ktorý má znalecký posudok mať. Tieto informácie nám umožňujú vytvoriť si predstavu o časovej náročnosti ocenienia a zpracovania znaleckého posudku. Preto nie je možné paušalizovať cenu za služby každé ocenienie a spracovanie posudku je istým spôsobom jedinečné.

Pre nezáväznú cenovú ponuku nám môžete napísať na email riaditel@auto-rotos.sk alebo zavolať na tel. číslo 02 / 4949 1811.

Doba zhotovenia znaleckého posudku je priamo závislá na náročnosti zadaného znaleckého posudku. Vždy záleží na osobnej dohode so znalcom.Kontakujte nás

Kontakt:
02 / 4949 1811
riaditel@auto-rotos.sk


Otváracie hodiny:
Po – Pia: 8:00 – 18:00
So – Ne:  zatvorené